Fauna u Bosni i Hercegovini

Pojedine životinje koje su istrebljene širom Evrope održale su se u Bosni i Hercegovini bez ljudskog ometanja. Neke vrste životinja razvile su se autohtono (nezavisno od životinja u drugim regijama).
Na kratkoj morskoj obali nailazimo na uobičajene riblje vrste Jadranskog mora. Ribe planinskih rijeka i potoka su naročito interesantne; u čistim planinskim jezerima očuvane su ugrožene riblje vrste. U rezervatu Hutovo blato žive jegulje. Hutovo blato je park prirode kome pripadaju mnoge bare i močvare. Tu se mogu posmatrati i brojne druge životinjske vrste, poput rakova.
Zmije koje žive u BiH su velikim dijelom otrovnice.
Izuzetno bogat svijet ptica očuvan je u bosanskim planinama. Zelena žuna živi u listopadnim šumama, a crna žuna u četinarskim. Lešinari su prisutni na mnogim planinama. Od ptica grabljivica tu su suri orlovi (karakteristični za planine i krajeve blizu mora), i sokolovi vetruške (rasprostranjeni u cijeloj zemlji). Planinski sokolovi žive u području Hercegovine. Broj vrsta insekata je gotovo neprebrojiv.
Najveća životinja BiH je ugrožena vrsta mrkih medveda.

Endemična Fauna BiH

Nisu u Bosni i Hercegovini prisutne samo endemične biljke, mnoštvo je endemičnih životinjskih vrsta. Fauna Bosne i Hercegovine formirala se, zavisno od paleoklimatskih prilika, odnosno toplijih i hladnih perioda, tokom koji su se vršile regionalne migracije oblika, miješanje faune te postepeno prilagođavanje novim uslovima života. Mješanje različitih oblika životinjskog svijeta iz sjevernog i južnog dijela Evrope i jugozapadnog dijela Azije uvjetovala je složenu zoogeografsku situaciju, kao i nastanak mnogih endemskih vrsta.
Bosna i Hercegovina je pretežno planinska zemlja, pa i njena fauna ima pretežno planinski karakter. Zbog različitih fizičko-geografskih uslova od sjevera ka jugu razlikuje se pet karakterističnih faunskih oblasti.

Bosanska Posavina

Prostire se na sjeveru Bosne uz rijeku Savu, u prilično uskom pojasu ravnice koja predstavlja rub panonske nizije. Ovdje žive brojne barske odnosno močvarne higrofilne kao i termofilne i ravničarske životinje. Fauna Bosanske Posavine ima pretežno obilježja faune Panonske nizije i srednje Evrope. Ovdje egzistiraju: voluharica, vrana gaćac, kašikara, čigra bjelobrada; žabe – crveni mukač i zelena žaba. Dnevni leptirovi: Leptida morsei i Neptis suppho, skakavci: Akrida hungarica i Tetrix meridionas.

Brdsko-planinski

Reljef Bosne i Hercegovine ima svoju faunu koja se ogleda u prisustvu specifičnih vrsta, populacija i zajednica. Od sjevera ka jugu fauna sve više poprima, prvo brdski, a zatim i planinski karakter. U ovom prostoru fauna je izrazito bogata i raznovrsna. Prisutne su životinjske vrste iz alpskih, srednjeevropskih, evroazijskih predjela te iz jugoistočne Evrope, uz prisustvo velikog broja endema. Endemske vrste su: slijepo kuče, sniježne voluharice, igmanske voluharice, reliktne voluharice te rovčice. U ovom prostoru obitavaju: divokoza, medvjed, kao i endemične rase kune – Mortes foina bosniaca. Od ptica žive: veliki tetrijeb, tetrijeb ruževac, lešinar, sola, a potpuno je nestao orao bradan – Gypaetus barbatus. Od vodozemaca rijetka vrsta alpskog daždevnjaka, a od zmija crna šarka. Veoma je veliki broj insekata od kojih su mnogi endemični.

Područje niske Hercegovine

Ovo područje ima specifičnu faunu zbog mediteranske u submediteranske klime i vegetacije. U gorskom i brdskom pojasu žive mediteranske južnoevropske, ali i srednjeevropske vrste, zajedno sa autohtonim vrstama. Specifičnost ovog područja predstavljaju kraška polja, koja zauzimaju velike površine. U području kraških polja egzistiraju: voluharica, kraški puh, kraški miš, crkavica, jarebica, kamenjak. Od zmija osim poskoka žive, poluotrovnice: crnica, obični modrac; neotrovnica: četveroprugi kvarsos. Prisutan je veliki broj insekata: trčuljak, strižibuba, surlaš, razni kotrljani, gudnelji, zlatna mara, skakavci, zrikavci i cvrčci. U delti Neretve bili su prisutni i komarci malaričari. Fauna jama i pećina, je karakteristična sa kraškim i reliktnim obilježljima. Pećinska fauna predstavljena je čovječjom ribicom koja živi još u ponornicama.

Fauna voda Fauna voda obuhvata faunu rijeka, jezera, izvora, močvara i bara.U Bosni koja u potpunosti pripada Crnomorskom slivu zastupljene su životinjske vrste iz srednje, istočne i jugoistočne Evrope. U slivu Neretve i njenih pritoka prisutni su predstavnici krša sa brojnim endemima. U Bosni i Hercegovini su zastupljeni marinski oblici faune u zalivima Neum-Klek i Malostonskom zalivu. U vodenoj fauni od sisara zastupljeni su vidra i rovčica. Uz tokove bosanskohercegovačkih rijeka i obala, jezera, bara i močvara prisutne su ptice močvarice. Najveće stanište ovih ptica su Hutovo Blato, Ribnjak Bardač i Deransko jezero. Na ovim lokalitetima od ugroženih vrsta gnijezde se bijela i žuta čaplja i gak kvakavac. Od ostalih ugroženih vrsta na Bardaču obitavaju: ražanj, turkoč, čaplja zličarka, obični galeb, bjelobrada i obična čigra.
U rijekama crnomorskog sliva nema endemskih vrsta riba, dok je u rijekama jadranskog sliva i kraškim poljima prisutan veliki broj endema ihtiofaune. U Hecegovini živi najveća vodena stjenica Evrope. Također živi i žaba Rana graeca za koju se pretpostalja da je tercijarni relikt.

Fauna i flora u BiH

visit my country booking.com

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU